Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Starszy specjalista ds. Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 91531 Data publikacji: 25 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring), Zmiany klimatu, adaptacja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale do spraw Miast i Adaptacji do Zmian Klimatu w Departamencie Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizuje zadania dotyczące polityki adaptacji do zmian klimatu
 • realizuje zadania dotyczące udziału Polski w międzynarodowych i europejskich grupach eksperckich z zakresu adaptacji do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju miast
 • bierze udział w realizacji projektów i działań Ministra w zakresie inicjatyw Miasto z klimatem, a także w zakresie realizacji przez Ministra zadań wskazanych w Krajowej Polityce Miejskiej, w szczególności dotyczących wzmocnienia zdolności miast i miejskich obszarów funkcjonalnych do tworzenia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców oraz organizacji poszczególnych edycji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum)
 • uczestniczy w przygotowywaniu analiz i ewaluacji dla priorytetu II POIiŚ 2014-2020, w tym dla programów zastępujących POIiŚ w NPF 2021-2027, zgodnie z planem ewaluacji, a także zleca przeprowadzenie oceny przez niezależnych ekspertów, w tym przygotowuje dokumenty przetargowe
 • uczestniczy w zbieraniu, analizowaniu, przedstawianiu informacji i rekomendacji dotyczących projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych dotyczących wdrażania polityki adaptacji do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju miast
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, w szczególności z komórką do spraw Funduszy Europejskich, z NFOŚiGW i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej przy programowaniu i wdrażaniu funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie adaptacji do zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju miast

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony
  środowiska lub zrównoważonego rozwoju miast lub adaptacji do zmian klimatu
 • Znajomość krajowych, europejskich i międzynarodowych kluczowych dokumentów definiujących polityki klimatyczno-ekologicznej, np.: Polityka ekologiczna państwa 2030, Krajowa Polityka Miejska 2030, Europejski Zielony Ład, Nowa Agenda Miejska ONZ
 • Wiedza z zakresu adaptacji do zmian klimatu, w szczególności znajomość krajowych, europejskich i międzynarodowych dokumentów strategicznych w zakresie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, np. Nowa Karta Lipska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, aktualny raport the Intergovernmental Panel on Climate Change
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 04.02.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience). Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony