Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Starszy specjalista w Wydziale ds. Emisji do Powietrza

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 87715 Data publikacji: 22 listopada 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale do spraw Emisji do Powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje normy jakościowe dla paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW wprowadzanych do obrotu
 • Opracowuje rozwiązania dotyczące kontroli dotrzymywania norm jakościowych dla paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW przez firmy związane z obrotem paliw
 • Analizuje powiązanie przepisów jakości paliw stałych z dokumentami strategicznymi dotyczącymi emisyjności zanieczyszczeń do powietrza takimi jak Krajowy Program Ograniczania zanieczyszczeń do Powietrza
 • Opracowuje projekty przepisów prawa dotyczących jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • Współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Agencją Skarbową w zakresie kontrolowania jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu w zakresie szkoleń, interpretacji przepisów, upowszechniania wiedzy z zakresu jakości paliw
 • Uzgadnia działania w zakresie zlecania ekspertyz, prac badawczych z zakresu jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW
 • Opiniuje i uzgadnia materiały planistyczne, programy, opracowania studialne, projekty aktów prawnych i innych dokumentów opracowanych w i poza Ministerstwem związanych z jakością paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu

 

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze norm jakości paliw
 • Znajomość ustaw: o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Prawo ochrony środowiska i rozporzadzeń wykonawczych dotyczących jakości powietrza oraz emisji zanieczyszczen do powietrza, prawa UE w ww. zakresie
 • Znajomość zasad procesu legislacyjnego związanego z transpozycją i implementacją prawa UE do polskiego porządku prawnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Myślenie analityczne
 • Wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 10.12.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony