Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale ds. Ochrony Środowiska

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 77700 Data publikacji: 30 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Woda: Dystrybucja, wodociągi
Planowanie przestrzenne: Architektura krajobrazu, zieleń miejska

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale ds. Ochrony Środowiska w Departamencie Ochrony Przyrody.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje projekty stanowisk, interpretacji prawnych, odpowiedzi na petycje czy wnioski dotyczące funkcjonowania krajowych form ochrony przyrody, jak również strategii i programów (zarówno krajowych jak i unijnych),
 • Przygotowuje projekty uzgodnień i opinii Ministra dotyczące układania kabli i rurociągów, wznoszenia lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
 • Analizuje zobowiązania określone w unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej, unijnej strategii leśnej i unijnej strategii na rzez adaptacji do zmian klimatu,
 • Prowadzi sprawy wymagające udziału lub nadzoru Ministra w procesie planowania inwestycji, w szczególności dotyczących zamierzeń złożonych lub istotnych dla kraju,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje posłów i senatorów, zapytania urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz obywateli,
 • Bierze udział w procesie legislacyjnym poprzez opiniowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej,
 • Analizuje możliwości tworzenia i rozwoju zielonej infrastruktury, współpracuje z Komisją Europejską, sporządza raporty i sprawozdania w zakresie usług ekosystemowych, zielonej infrastruktury oraz restytucji ekosystemów, a także zapewnia koordynację działań z obszaru usług ekosystemowych (w tym prowadzenie i rozliczanie projektów).

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
 • W trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub inżynieria środowiska lub z dyscypliny nauki biologiczne lub nauki o Ziemi i środowisku lub nauki leśne lub nauki geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość: ustawy o ochronie przyrody; ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej i o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. oraz Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030 r.; ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz ochrony gatunkowej roślin,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 12.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony