Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2022 02 października 2022

Starszy specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 106044 Data publikacji: 14 września 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej, Departament Ciepłownictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju modelu ESCO w Polsce oraz monitoruje ich funkcjonowanie
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz oceny skutków regulacji
 • Uczestniczy w pracach dotyczących wdrażania wymagań efektywności energetycznej dla produktów wykorzystujących energię, wynikających z dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej
 • Opracowuje projekty stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, osób prawnych i fizycznych, organizacji społecznych oraz udziela informacji i wyjaśnień dotyczących regulacji w zakresie efektywności energetycznej
 • Uczestniczy w przygotowaniu raportów i sprawozdań
 • Bierze udział w opracowywaniu instrumentów zachęcających do racjonalnego wykorzystania energii oraz monitorowaniu ich funkcjonowania
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk Departamentu w odniesieniu do projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórkach organizacyjnych ministerstwa lub w innych urzędach lub organach państwowych
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych związanych z efektywnością energetyczną, prezentuje stanowisko Polski

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub w zakresie nauk inżynieryjno - technicznych
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze związanym ze stosowaniem prawa lub w obszarze energetyki, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania modelu ESCO
 • Znajomość przepisów ustawy o efektywności energetycznej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
 • Znajomość regulacji prawnych UE z zakresu efektywności energetycznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03.10.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony