Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Elektromobilności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121166 Data publikacji: 22 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Transport: Mobilność
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje projekty regulacji dotyczące kształtowania rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
 • Przygotowuje opinie prawne w zakresie interpretacji przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 • Bierze udział w przygotowaniu analiz prawnych oraz projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, w;ybranych dokumentów pozalegislacyjnych) z zakresu sektora energetycznego, w szczególności elektromobilności
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (KE), a także innych organizacji międzynarodowych;
 • Uczestniczy w opracowywaniu i udzielaniu informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy, w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce;
 • Bierze udział w tworzeniu rozwiązań systemowych w celu rozwoju e-mobilności, współpracuje ze spółkami Skarbu Państwa;
 • Przygotowuje materiały do wykorzystania w ramach postępowań formalnych prowadzonych przez KE w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do regulacji sektora energetycznego, będących w kompetencji Wydziału;
 • Dokonuje analiz i opracowuje raporty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce i liczby pojazdów zeroemisyjnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korupcją;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku prawo;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi prawnej lub energetyki lub transportu, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne;
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego;
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej oraz polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub kopia dokumentu potwierdzającego poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 05.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony