Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Starszy specjalista w Wydziale Gazu Ziemnego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114318 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gazu Ziemnego, Departament Elektroenergetyki i Gazu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawa UE regulujących funkcjonowania rynku gazu ziemnego
 • Uczestniczy w spotkaniach grup roboczych i innych formatów UE, a także innych organizacji międzynarodowych
 • Bierze udział w analizie sytuacji na krajowym i europejskim rynku gazu ziemnego, proponuje rozwiązania i działania na potrzeby optymalizacji funkcjonowania rynku
 • Bierze udział w tworzeniu nowych rozwiązań prawnych w sektorze gazu ziemnego poprzez udział w przygotowywaniu projektów ustaw i rozporządzeń
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów wystąpień i materiałów prasowych związanych z tematyką gazu ziemnego
 • Uczestniczy w przygotowywaniu materiałów tezowych i informacyjnych dla Kierownictwa resortu na potrzeby spotkań międzynarodowych i krajowych
 • Bierze udział w sporządzaniu analiz oraz przygotowywaniu projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów poza legislacyjnych)

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub z zakresu ekonomii lub stosunków międzynarodowych lub w zakresie
  nauk inżynieryjno-technicznych
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze energetyki lub projektowania aktów prawnych, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania sektora gazowniczego
 • Znajomość reguł europejskiego rynku energii oraz aktów prawnych krajowych i UE z tego zakresu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET lub kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE oraz SECRET UE i NATO SECRET
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony