Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Wodorowej i Innowacji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114312 Data publikacji: 23 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Woda: Dystrybucja, wodociągi, Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Gospodarki Wodorowej i Innowacji, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opracowuje projekty regulacji dotyczące kształtowania rozwoju technologii wodorowych w transporcie, energetyce i ciepłownictwie
 • Inicjuje, opracowuje i wdraża polityki publiczne w zakresie gospodarki wodorowej oraz identyfikuje i analizuje ograniczające ją bariery
 • Inicjuje i prowadzi współpracę: ze spółkami Skarbu Państwa w zakresie kształtowania ich strategii w obszarze innowacji i rozwoju; z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sektora energii; między światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa
 • Bierze udział w przygotowaniu analiz prawnych oraz projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów Unii Europejskiej (projektów aktów prawnych, wybranych dokumentów pozalegislacyjnych) z zakresu sektora energetycznego, w szczególności gospodarki wodorowej i innowacji
 • Uczestniczy w wypracowywaniu stanowisk, prezentuje stanowisko departamentu lub urzędu i bierze udział w pracach komisji międzyrządowych, komitetów i grup roboczych Rady UE oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także organizacji międzynarodowych w zakresie gospodarki wodorowej, infrastruktury paliw alternatywnych, rynku paliw alternatywnych i ich jakości oraz innowacji w sektorze energii
 • Analizuje, konsultuje i przygotowuje opinie do projektów dokumentów strategicznych oraz aktów prawnych dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu
 • Monitoruje globalny rozwój rynku wodoru i długookresowych trendów w technologiach wodorowych

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze energetyki lub przemysłu lub transportu, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE lub kopia dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 03.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony