Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Starszy specjalista w Wydziale Koncesji Geologicznych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114010 Data publikacji: 19 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gleba i ziemia: Geologia, goedezja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Koncesji Geologicznych II, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Analizuje i sprawdza pod względem formalnym wnioski koncesyjne na poszukiwanie i rozpoznawanie i wydobywanie węgla kamiennego, węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, węgla brunatnego, kopalin skalnych, chemicznych i metali wraz z projektami zagospodarowania złóż oraz projektami robót geologicznych dla tych kopalin
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji koncesyjnych oraz projektów umów o ustanowienie użytkowania górniczego dla podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym oraz sprawuje zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi
 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, dodatków do projektów robót geologicznych na kopaliny stałe
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie koncesji we współpracy z właściwymi organami: administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
 • Analizuje i weryfikuje pod względem formalnym dodatki do projektów zagospodarowania złóż
 • Udziela wyjaśnień i konsultacji podmiotom zainteresowanym prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż w zakresie procedur koncesyjnych oraz przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej
 • Nadzoruje i kontroluje działalność przedsiębiorców w zakresie właściwego wykonywania uprawnień zawartych w umowach o ustanowienie użytkowania górniczego i koncesjach

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku geologia
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze geologii lub geologii złożowej lub w prowadzeniu postępowań administracyjnych albo powyżej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie Działu III, IV, V, VI
 • Znajomość zagadnień z zakresu geologii złożowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01.02.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony