Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Łowiectwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 122017 Data publikacji: 07 czerwca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje pod względem formalnym i rozpatruje wnioski o wydanie zezwoleń/zgód na określone formy działalności w zakresie łowiectwa oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych;
 • Bierze udział w przygotowaniu egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody i prowadzi dokumentację dotyczącą tego egzaminu;
 • Prowadzi postępowania skargowe w zakresie łowiectwa, m.in. w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę;
 • Uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych (w tym tworzonych przez kraje Unii Europejskiej) z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody;
 • Prowadzi uzgodnienia dotyczące propozycji zmian legislacyjnych oraz trybu postępowania w sprawach z zakresu łowiectwa z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, w tym bierze udział w spotkaniach roboczych;
 • Prowadzi współpracę z uczelniami oraz instytutami naukowymi w zakresie realizacji zleconych im badań i ekspertyz dotyczących łowiectwa, w tym przekazuje informacje i uzgodnienia, dokonuje odbioru prac;
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki łowieckiej;
 • Współpracuje z organami, instytucjami, administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia analiz i przygotowywania materiałów dotyczących zwalczania zagrożenia epizootycznego chorób, w tym afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie leśnictwa lub zootechniki lub nauk o Ziemi i środowisku lub nauk biologicznych lub prawa;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze leśnictwa lub ochrony środowiska lub łowiectwa lub prawa, albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość: ustawy Prawo łowieckie wraz z aktami wykonawczym; ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o ochronie przyrody, ustway o lasach, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • Znajomość przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa ptasia i siedliskowa);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnienia podstawowego do wykonywania polowania;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 21.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony