Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 78000 Data publikacji: 12 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Instrumentów Środowiskowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w spotkaniach i przedstawia stanowisko Ministra na forum organów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED - Industrial Emissions Directive),
 • Bierze udział w pracach Technicznych Grup Roboczych dla branż przemysłowych w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli i przedstawia stanowisko Ministra, w oparciu o informacje uzyskane z przemysłu, w zakresie najlepszych dostępnych technik,
 • Uczestniczy we wdrażaniu przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
 • Prowadzi działania informacyjne, monitorujące oraz wspierające organy i zainteresowane podmioty z zakresu wykonywania przepisów o emisjach przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technikach BAT,
 • Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń,
 • Zleca wykonanie ekspertyz i prac na temat najlepszych dostępnych technik, gromadzi informacje dotyczące BAT,
 • Bierze udział w prowadzeniu elektronicznego rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i udzielonych pozwoleń zintegrowanych oraz rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji na temat Najlepszych Dostępnych Technik m.in. poprzez przygotowywanie i przekazywanie treści do serwisu internetowego EKOPORTAL oraz obywatel.gov.pl
 • Analizuje przekazane do Ministerstwa wnioski podmiotów gospodarczych i wydane przez właściwe organy pozwolenia zintegrowane.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • Zagrożenie korupcją,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Praca na pierwszym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości),
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem,
 • W trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych,
 • Znajomość Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych (IED),
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Kreatywność,
 • Współpraca,
 • Myślenie analityczne,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 28.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera:
https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony