Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.03.2023 20 marca 2023

Starszy specjalista w Wydziale Odpadów Poużytkowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 114130 Data publikacji: 19 stycznia 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty, Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Odpadów Poużytkowych, Departament Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z użytkowania oraz odpadami poużytkowymi
 • Współuczestniczy w przygotowaniu propozycji transpozycji aktów UE do prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz odpadami poużytkowymi
 • Monitoruje i analizuje sytuację na rynku pojazdów i produktów (oleje smarowe i opony) oraz zagospodarowania odpadów z nich powstałych, jak również w razie potrzeby proponuje zmiany legislacyjne w tym zakresie
 • Przygotowuje projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej oraz analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz odpadami poużytkowymi, a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami
 • Zleca prace badawcze i ekspertyzy dotyczące zagospodarowania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów poużytkowych
 • Współpracuje z organami rządowymi i pozarządowymi m.in. w zakresie wypracowywania rozwiązań systemowych dotyczących gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz odpadami poużytkowymi w Polsce
 • Reprezentuje urząd na zewnątrz na konferencjach naukowych, spotkaniach z przedstawicielami sektora gospodarki odpadami, seminariach i warsztatach

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska lub prawa
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze gospodarki odpadami albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustaw: o odpadach, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Znajomość ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • Znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie zagadnień związanych z rejestracją pojazdów, badaniami technicznymi oraz funkcjonowaniem systemu ewidencji pojazdów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wystąpienia publiczne, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 30.01.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony