Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Starszy specjalista w Wydziale Polityki Energetycznej, Departament Strategii i Analiz

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 130882 Data publikacji: 29 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Energia: Odnawialne źródła energii, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i uzgadniania dokumenty strategiczne dotyczące sektora energetycznego, w szczególności krajowy plan na rzecz energii i klimatu i politykę energetyczną państwa;
 • Współtworzy sprawozdania z realizacji dokumentów strategicznych dotyczących sektora energetycznego, w szczególności krajowego planu na rzecz energii i klimatu, jak również bierze udział w opracowaniu oraz monitorowaniu mechanizmów wsparcia transformacji energetycznej;
 • Analizuje i weryfikuje zgodność dokumentów dotyczących długoterminowej transformacji do gospodarki niskoemisyjnej z polityką energetyczną i krajowym planem na rzecz energii i klimatu oraz przedstawia propozycje korekt;
 • Przygotowuje, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu, opinie, uwagi i wkłady do projektów dokumentów rządowych;
 • Analizuje dokumenty organizacji międzynarodowych pod kątem ciążących na stronie polskiej zobowiązań w zakresie problematyki energetycznej oraz jej uwarunkowań społeczno-gospodarczych;
 • Bierze udział w pracach zespołów i grup roboczych, na poziomie krajowym i międzynarodowym (UE, Międzynarodowej Agencji Energetycznej - MAE, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - MAEA) w tym grup roboczych KE dot. krajowych planów na rzecz energii i klimatu;
 • Analizuje krajowe i zagraniczne raporty, opracowania i prognozy dotyczące niskoemisyjnego rozwoju.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1 rok w obszarze energetyki albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania sektora energetycznego;
 • Znajomość ustawy Prawo energetyczne w części dot. polityki państwa;
 • Znajomość unijnego rozporządzenia 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B2;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 13.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu": https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony