Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Starszy specjalista w Wydziale Przepływów i Rachunkowości

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121655 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję księgową Ministra jako dysponenta części budżetowych 41 – Środowisko, 47 – Energia i 51 – Klimat w zakresie płatności realizowanych z budżetu europejskiego i współfinansowania przez BGK oraz poziomu ich rozliczenia, w tym przeprowadza weryfikację pod względem finansowym otrzymywanych w tym zakresie informacji od IW, BGK i Ministerstwa Finansów;
 • Sporządza, w tym w systemie TREZOR, sprawozdanie budżetowe Rb 28UE, Rb28 Programy, Rb-BZ1 jako dysponenta części budżetowej 41 – Środowisko, 47 – Energia i 51 – Klimat;
 • Przeprowadza okresową analizę i weryfikację obrotów i sald kont przypisanych do budżetu europejskiego oraz sporządza do celów sprawozdawczych, miesięczne i roczne zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • Odpowiada za przygotowywanie zgód Ministra na dokonywanie płatności przez jednostki resortowe oraz zgód na wydawanie przez właściwe instytucje upoważnień do wystawiania zleceń płatności, w tym prowadzi ewidencję wydanych zgód, a także zgłasza do Ministra Finansów jednostki resortowe przewidziane do ujęcia w wykazie jednostek uprawnionych do składania zleceń płatności w systemie BGK-Zlecenia;
 • Uczestniczy w opiniowaniu i uzgadnianiu wzorów umów, w szczególności umów dotacji celowych, a także porozumień i aneksów, a także treści instrukcji, zaleceń i wytycznych oraz innych dokumentów dotyczących m.in. realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020, PO PT i MF EOG i NMF 2014-2021, w zakresie przepływów finansowych i rachunkowości;
 • Przekazuje, na wniosek komórki ds. funduszy europejskich, IW – w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Operatorowi Programu – w ramach MF EOG i NMF informacje o wysokości przysługującego im limitu objętego upoważnieniami do dokonywania płatności w ramach budżetu środków europejskich i środków na współfinansowanie, w tym o jego zmianach;
 • Weryfikuje i analizuje płatności otrzymane i zrealizowane przez BGK, wystawionych przez IP i IW w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Operatora Programu MF EOG i NMF;
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-BZ1 oraz sprawozdań finansowych w zakresie budżetu europejskiego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowo-księgowym albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, o rachunkowości;
 • Umiejętność obsługi programów specjalistycznych QNT, Trezor, BGK-Zlecenia, NBP;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca i rzetelność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 12.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony