Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Starszy specjalista w Wydziale Przetwarzania Odpadów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 90295 Data publikacji: 05 stycznia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Recykling i odzysk surowców

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Przetwarzania Odpadów, Departament Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje projekty instrumentów aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projekty ich nowelizacji, a także przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami,
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii z zakresu gospodarki odpadami,
 • Tworzy projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską i Radę UE z zakresu gospodarki odpadami jak również uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami, prowadzonych przez organy Unii Europejskiej,
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów z zakresu gospodarki odpadami,
 • Współpracuje oraz inicjuje współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami z zakresu gospodarki odpadami,
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo–badawcze z zakresu gospodarki odpadami,
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach z zakresu gospodarki odpadami,

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub geologii lub ochrony i kształtowania środowiska lub nauk prawnych.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, Prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość dyrektyw UE w sprawie odpadów, składowania odpadów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • Umiejętności behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 26.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony