Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2021 15 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Strategii i Planowania

Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 78895 Data publikacji: 02 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty, Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Strategii i Planowania w Departamencie Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Uczestniczy w tworzeniu projektów instrumentów prawnych, projektów ich nowelizacji oraz uzgadnianiu ich treści na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego, a także prowadzi, monitoruje oraz analizuje proces wdrażania rozwiązań prawnych dotyczących kształtowania systemu gospodarki odpadami w zakresie produktów ubocznych,
 • Opiniuje i współpracuje przy tworzeniu projektów resortowych i krajowych dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych, a także monitoruje ich realizację,
 • Opiniuje projekty dokumentów, programów funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwał oraz uchwały Rady Nadzorczej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki odpadami,
 • Bierze udział w pracach zespołów projektowych, resortowych i międzyresortowych oraz grup roboczych w obszarze gospodarki odpadami,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym dla Komisji Europejskiej (KE) i Rady Unii Europejskiej, oraz opiniowaniu projektów dokumentów w zakresie gospodarki odpadami opracowanych przez KE (np. propozycje legislacyjne, raporty, sprawozdania, wytyczne),
 • Udziela informacji klientom zewnętrznym (w tym urzędom marszałkowskim i urzędom gmin, przedsiębiorcom, osobom fizycznym) i wyjaśnia kwestie prawne, a także opracowuje projekty stanowisk, opinii lub odpowiedzi na zapytania, interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje, pytania dziennikarzy i innych podmiotów z zakresu kształtowania i planowania gospodarki odpadami,
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo – badawcze z zakresu kształtowania gospodarki odpadami,
 • Opiniuje oraz prowadzi prace związane z opiniowaniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uzgadnianiem wojewódzkich planów inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z kierunkami działań określonymi w Krajowym planie gospodarki odpadami oraz innymi krajowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi, a także współpracuje przy analizie sprawozdań z ich realizacji.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: Zagrożenie korupcją, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Praca na pierwszym piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości). Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem. W trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska lub o kierunku ochrona środowiska,
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze ochrony
  środowiska,
 • Znajomość ustaw: o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 w zakresie celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami,
 • Znajomość dyrektywy ramowej UE o odpadach,
 • Znajomość procesu legislacyjnego,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Współpraca,
 • Myślenie analityczne,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony