Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.09.2021 23 września 2021

Starszy specjalista w Wydziale Strategii i Planowania

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 81121 Data publikacji: 21 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Gospodarka odpadami: Ewidencja, raporty
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Strategii i Planowania, Departament Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje, współpracuje, i prowadzi prace związane ze sporządzaniem i aktualizacją krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz z przygotowaniem sprawozdania z jego realizacji
 • Prowadzi, monitoruje oraz analizuje realizację działań określonych w krajowym programie zapobiegania powstawaniu odpadów
 • Koordynuje, współpracuje i monitoruje działania związane z realizacją zadań Ministra w zakresie wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Przygotowuje oraz współpracuje przy przygotowywaniu projektów dokumentów w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami, w tym dla Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej (np. stanowisk rządu do nowych aktów prawnych)
 • Uczestniczy w tworzeniu projektów dokumentów, w tym instrumentów prawnych, w zakresie kształtowania gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, projektów ich nowelizacji oraz uzgadnianiu ich treści na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego
 • Udziela informacji klientom zewnętrznym (w tym urzędom marszałkowskim i urzędom gmin, przedsiębiorcom, osobom fizycznym) i wyjaśnia kwestie prawne, a także opracowuje projekty stanowisk, opinii lub odpowiedzi na zapytania, interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje, pytania dziennikarzy i innych podmiotów z zakresu kształtowania gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów
 • Bierze udział w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych oraz grup roboczych, w celu wypracowania nowych rozwiązań oraz uzgodnienia stanowiska w zakresie kształtowania gospodarki odpadami, w szczególności zapobiegania powstawaniu odpadów, a także opracowuje projekty wytycznych dla administracji i przedsiębiorców z zakresu kształtowania systemu gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo – badawcze z zakresu kształtowania gospodarki odpadami

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości), praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem, w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze gospodarki odpadami lub gospodarki o obiegu zamkniętym lub ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: o odpadach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Krajowego planu gospodarki odpadami w zakresie celów i kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami
 • Znajomość Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Znajomość dyrektywy ramowej UE o odpadach
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Komunikacja
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 13.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› Dołącz do Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej – „kuźni talentów” dla administracji rządowejJeśli chcesz mieć realny wpływ na transformację energetyczno-klimatyczną, weź udział w wyjątkowym projekcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakim jest Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK).W perspektywie najbliższych kilku dziesięcioleci...Komunikat - 13.08.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony