Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Starszy specjalista w Wydziale Systemu Gospodarki Odpadami

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 111647 Data publikacji: 02 grudnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Gospodarka odpadami: Zarządzanie, odbiór, zbiórka selektywna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Systemu Gospodarki Odpadami, Departament Gospodarki Odpadami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Proponuje zapisy projektów instrumentów prawnych (ustaw i rozporządzeń) oraz projektów ich nowelizacji lub uczestniczy w ich tworzeniu, przygotowuje notyfikację aktów prawnych zawierających przepisy techniczne z zakresu gospodarki odpadami w zakresie wymagań prawnych dotyczących przetwarzania i zbierania odpadów, a także transportu odpadów
 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii
 • Proponuje zapisy projektów dokumentów dla Komisji Europejskiej i Rady UE lub uczestniczy w ich tworzeniu, analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską, Radę UE oraz Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami prowadzonych przez organy UE
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie, skargi, wnioski i petycje oraz pytania dziennikarzy i innych podmiotów
 • Współpracuje, w tym inicjuje współpracę, z pracownikami innych komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie zagadnień dotyczących przetwarzania odpadów
 • Zleca, ocenia i weryfikuje ekspertyzy i prace naukowo–badawcze
 • Reprezentuje Ministra lub Departament na konferencjach naukowych, spotkaniach, seminariach i warsztatach w zakresie przetwarzania odpadów

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub chemii lub inżynierii produkcji lub technologii chemicznej lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska
 • Doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki odpadami albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o odpadach
 • Znajomość dyrektywy UE w sprawie odpadów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, wystąpienia publiczne, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 12.12.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony