Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Węglowodorów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 79410 Data publikacji: 10 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Energia: Ropa, gaz i węgiel

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Węglowodorów w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w procesie kształtowania dokumentów i przepisów prawnych na szczeblu krajowym i UE (udział w pracach grup roboczych Unii Europejskiej) oraz opiniuje projekty aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z zakresu będącego we właściwości wydziału,
 • Prowadzi działalność informacyjną we współpracy z organami podległymi Ministrowi, polską i zagraniczną administracją rządową,
 • Prowadzi postępowania przetargowe (UE) na przyznanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,
 • Prowadzi postępowania kwalifikacyjne w I i II instancji,
 • Przygotowuje i weryfikuje pod względem formalno - prawnym projekty umów cywilnoprawnych (wraz z naliczeniem wynagrodzenia stanowiącego dochód Skarbu Państwa),
 • Monitoruje wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonych koncesji oraz zawartych umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, prowadzi postępowania w przedmiocie usunięcia naruszeń warunków koncesji, ograniczenia albo cofnięcia koncesji, a także prowadzi sprawy związane z umarzaniem, odraczaniem terminów lub rozkładaniem na raty spłat należności wynikających z tych umów,
 • Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji w sprawie udzielenia, zmiany, przeniesienia, przekształcenia i wygaszenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów (wraz z projektami robót geologicznych), zatwierdzenia dodatków do projektów robót geologicznych, wydania decyzji inwestycyjnej, przeklasyfikowania zasobów, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 • Przygotowuje, publikuje i aktualizuje materiały z zakresu działalności wydziału na tematycznej stronie internetowej serwisu Ministerstwa oraz udziela wyjaśnień w zakresie procedur koncesyjnych, przygotowuje odpowiedzi na pytania obywateli, dziennikarzy oraz interpelacje posłów, senatorów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste kontrole służb (NIK, CBA, ABW).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości). Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem. W trakcie reprezentowania urzędu oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub wyższe o kierunku geologia,
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zaowdowego w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze geologii
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo geologiczne i górnicze; Prawo przedsiębiorców; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Komunikacja,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu,
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›› MKiŚ wspiera budowę Centrum Edukacji Ekologicznej OZEBudowa Centrum Edukacji Ekologicznej OZE na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Wilanów-Obory umożliwi rozwój prac badawczych prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego....Komunikat - 09.02.2021Czytaj  ›
▲  Do góry strony