Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania POIiŚ

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Klimatu i Środowiska Numer referencyjny: 121583 Data publikacji: 31 maja 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje procedury oraz monitoruje prawidłowe wdrażanie działań przez Instytucje Wdrażające w zakresie wsparcia w ramach XI osi priorytetowej POIiŚ z Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT EU), monitoruje postępy w wydatkowaniu w ramach działań oraz postępy realizacji inwestycji wspartych środkami XI osi POIiŚ;
 • Monitoruje Instytucje Wdrażające w zakresie realizowanych przez nie zadań w ramach POIiŚ w tym szczególności informuje Instytucje Wdrażające (IW) o wszelkich kwestiach proceduralnych związanych z wdrażaniem, wytycznymi i podręcznikami MFiPR i KE w zakresie kwalifikowalności wydatków, płatności, pomocy publicznej itp.;
 • Weryfikuje realizację projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ, w tym prowadzi działania związane z potwierdzeniem pomocy dla dużych projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają 50 mln euro;
 • Weryfikuje przygotowane w Instytucjach Wdrażających listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania oraz umów o dofinansowanie;
 • Opracowuje informacje o stanie realizacji projektów oraz poziomie i prognozie kontraktacji;
 • Opiniuje akty prawne oraz rządowe dokumenty programowe związane z polityką krajową oraz wspólnotową w zakresie energetyki oraz zmian klimatu;
 • Przygotowuje cyklicznie informacje dla kierownictwa Departamentu i resortu oraz Instytucji Zarządzającej na temat postępów w realizacji projektów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości);
 • Praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze związanym z wdrażaniem funduszy UE albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość dokumentów programowych POIiŚ 2014-2020;
 • Znajomość tematyki związanej z pomocą zwrotną oraz instrumentami finansowymi;
 • Wiedza dot. funkcjonowania sektora energetyki w Polsce i jego specyfiki w kontekście środowiskowym energetyki;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1;
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu;
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 09.06.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony