Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Główny specjalista w Wydziale Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 104084 Data publikacji: 10 sierpnia 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizuje zadania Instytucji Odpowiedzialnej za realizację inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 • projektuje i wdraża zadanie inwestycyjne wynikające z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), będącego w kompetencji DHR, współpracuje z zaangażowanymi departamentami MRiRW i instytucjami;
 • opracowuje dokumenty dotyczące aktualizacji zadania inwestycyjnego A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącego w kompetencji DHR, w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury badawczej;
 • współpracuje przy przygotowywaniu zakresów merytorycznych i finansowych do projektów umów związanych z uruchamianiem dotacji celowych dla instytutów badawczych nadzorowanych przez MRiRW oraz współpracuje pod względem merytorycznym przy rozliczaniu zadań finansowanych z tych dotacji;
 • przygotowuje niezbędne dokumenty i informacje dotyczące projektu strategicznego, który wchodzi w skład Portfela Ministerstwa, będącego w kompetencji DHR;
 • przygotowuje tezy i stanowiska Ministerstwa w zakresie kompetencji Wydziału oraz wkładów do dokumentów wypracowywanych w innych departamentach i resortach;
 • uczestniczy w pracach związanych z wymianą informacji i know-how z krajowymi i zagranicznymi jednostkami w zakresie wdrażania inwestycji dot. infrastruktury badawczej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • 3 lata stażu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Wiedza na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów o instytutach badawczych
 • Komunikatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja lub finanse lub rolnictwo lub ekonomia
 • 2 lata stażu pracy w obszarze analiz w jednostkach sektora finansów publicznych lub obszarze działań kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych lub 2 lata stażu pracy w zakresie wdrażania wsparcia dla jednostek B+R+I w ramach innych polityk UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Wiedza z zakresu rolnictwa
 • Znajomość krajowego procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja lub finanse lub rolnictwo lub ekonomia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2-letniego stażu pracy w obszarze analiz w jednostkach sektora finansów publicznych lub obszarze działań kontrolnych w jednostkach sektora finansów publicznych lub 2-letniego stażu pracy w zakresie wdrażania wsparcia dla jednostek B+R+I w ramach innych polityk UE

Termin składania dokumentów: 24.08.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony