Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru w Departamencie Rybołówstwa

Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 77395 Data publikacji: 26 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy
Rolnictwo: Hodowla zwierząt, weterynaria

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kontroli i Nadzoru w Departamencie Rybołówstwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami w instytucjach pośredniczących w celu zapewnienia efektywności wdrażania środków programu PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020 oraz przyszłej perspektywy w szczególności poprzez weryfikację zgodności wykonywania przez te instytucje powierzonych im zadań instytucji zarządzającej z przepisami prawa i programem operacyjnym w tym w zakresie weryfikacji przez instytucje pośredniczące w prawidłowości przeprowadzenia zamówień publicznych przez programy operacyjne realizowane na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa,
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami w stowarzyszeniach lokalnych grup rybackich oraz lokalnych grupach działania w celu weryfikacji prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz lokalnych strategii rozwoju,
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami w miejscu realizacji operacji przez beneficjentów (w szczególności dotyczy kontroli ex-post w ramach programów operacyjnych realizowanych na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa) w tym beneficjentów pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020.
 • bierze udział w planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu działań związanych z kontrolami krzyżowymi w celu wypełnienia zadań programowych,
 • koordynuje sporządzanie rocznego i kwartalnego planu kontroli instytucji zarządzającej dla PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020 oraz przyszłej perspektywy finansowej, a także sporządzanie ich aktualizacji, przygotowywanie sprawozdań kwartalnych z ich realizacji,
 • współuczestniczy w prowadzeniu sprawozdawczości i monitoringu realizacji działań kontrolnych przeprowadzonych przez instytucje pośredniczące PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020 przede wszystkim poprzez weryfikację sprawozdań instytucji pośredniczących z realizacji rocznych planów kontroli oraz zestawień miesięcznych z przeprowadzonych kontroli przez instytucje pośredniczące,
 • współpracuje z instytucją certyfikującą i audytową PO RYBY 2014-2020, w zakresie działań należących do kompetencji Departamentu , w szczególności w zakresie przeprowadzanych kontroli zewnętrznych (w tym udziela wyjaśnienia, przekazuje niezbędną dokumentację na potrzeby prowadzonej kontroli),
 • współuczestniczy w opiniowaniu projektów dokumentów związanych z systemem zarządzania i/lub kontroli w tym wydaje wytyczne dla instytucji pośredniczących dotyczące spraw związanych z właściwością Wydziału w ramach PO RYBY 2007-2013 oraz PO RYBY 2014-2020.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w terenie,
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu kontroli,
 • wiedza z zakresu aktów prawnych unijnych i krajowych związana z programami operacyjnymi na rzecz wspólnej polityki rybołówstwa w szczególności PO „Rybactwo i Morze” 2014-2020
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe w obszarze prawa lub administracji,
 • roczne doświadczenie zawodowe związane z funduszami unijnymi lub obszarem kontroli i audytu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza w zakresie: kwalifikowalności kosztów, sprawozdawczości kontrolnej, procedur admnistracyjnych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu roczne doświadczenie zawodowe związane z funduszami unijnymi lub obszarem kontroli lub audytu.

Termin składania dokumentów: 10.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
 • Decyduje data wpływu do MRiRW.
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony