Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Główny specjalista w Wydziale Koordynacji Środowiskowej i Leśnictwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 81235 Data publikacji: 16 lipca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Koordynacji Środowiskowej i Leśnictwa w Departamencie Klimatu i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi prace legislacyjne w zakresie opracowania przepisów ustawowych oraz aktów wykonawczych dotyczących przyznawania pomocy w ramach interwencji leśnych i zadrzewieniowych w ramach PS 2023-2027
 • uczestniczy w posiedzeniach organów UE, w szczególności Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz grup roboczych Rady UE
 • uczestniczy w nadzorze zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wdrażania i sprawozdawania realizacji interwencji leśnych i zadrzewieniowych w ramach PS 2023-2027
 • bierze udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach
 • bierze udział w realizacji zadań dotyczących oceny interwencji leśnych i zadrzewieniowych w ramach PS 2023-2027 w kontekście realizacji celi Europejskiego Zielonego Ładu
 • bierze udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski na posiedzenia Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grup Roboczych Rady UE, Specjalnego Komitetu ds. Rolnych, Rady Ministrów UE i innych instytucji w zakresie interwencji środowiskowych w ramach PS 2023-2027

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: użytkowanie sprzętu biurowego, praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Wiedza i umiejętności związane z programowaniem strategicznym lub prognozowaniem efektów i rezultatów planowanych interwencji wraz z umiejętnością zastosowania ich w krajowej legislacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk rolniczych lub inżynieryjno-technicznych lub ścisłych i przyrodniczych lub społecznych
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 2-letni staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Wiedza w zakresie znajomości prawodawstwa Unii Europejskiej dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich

Oferujemy

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej

Termin składania dokumentów: 30.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony