Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Główny specjalista w Wydziale Lokalnych Strategii Rozwoju

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 137844 Data publikacji: 22 maja 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Lokalnych Strategii Rozwoju w Departamencie Rybołówstwa.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • koordynuje przygotowywanie i aktualizację oraz przygotowuje i aktualizuje arkusze kalkulacyjne na potrzeby Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • koordynuje oraz realizuje zadania związane z monitorowaniem wdrażania umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju przez rybackie lokalne grupy działania;
 • bierze udział w procesie kontroli rybackich lokalnych grup działania, w tym ich planowaniu, koordynowaniu i przeprowadzaniu tych kontroli;
 • współpracuje, w tym uczestniczy w spotkaniach, przy wdrażaniu przez instytucje pośredniczące oraz rybackie lokalne grupy działania Priorytetu 4. PO RYBY 2014-2020 oraz Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje, koordynuje przygotowanie i aktualizuje stanowiska, interpretacje i wytyczne oraz odpowiedzi na pytania, a także uczestniczy w spotkaniach w zakresie realizacji PO RYBY 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
 • przygotowuje, koordynuje przygotowanie i opiniuje procedury oraz inne dokumenty wdrożeniowe instytucji pośredniczących w zakresie Priorytetu 4. PO RYBY 2014-2020 oraz Priorytetu 3. programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także identyfikuje problemy i przygotowuje propozycje działań usprawniających realizację tych programów.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  • praca administracyjno-biurowa

  • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

  • zagrożenie korpucją

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • użytkowanie sprzętu biurowego

  • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

  • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

  • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność obsługi programu Excel i innych programów biurowych
 • Znajomość aktów prawnych w zakresie PO RYBY 2014-2020 i programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza w zakresie systemu funduszy unijnych w Polsce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów lub zarządzania
 • Roczne doświadczenie w obszarze finansów lub kontroli lub wdrażania funduszy unijnych
 • Studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu funduszy unijnych lub finansów publicznych lub zarządzania lub zamówień publicznych lub rozwoju regionalnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem UE
 • znajomość procesu decyzyjnego w UE

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii lub finansów lub zarządzania
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie rocznego doświadczenia w obszarze finansów lub kontroli lub wdrażania funduszy unijnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych lub szkoleń z zakresu funduszy unijnych lub finansów publicznych lub zarządzania lub zamówień publicznych lub rozwoju regionalnego

Termin składania dokumentów: 05.06.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

  • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

  • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  • Decyduje data wpływu do MRiRW

  • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony