Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Główny specjalista w Wydziale Organizacji Inspekcji Weterynaryjnej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 79031 Data publikacji: 02 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Rolnictwo: Hodowla zwierząt, weterynaria
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Organizacji Inspekcji Weterynaryjnej i Współpracy z Unią Europejską w Departamencie Hodowli Zwierząt.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje i prowadzi prace dotyczące przygotowywania i realizacji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w zakresie celu 9 – Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt,
 • Współpracuje przy przygotowaniu i realizacji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w zakresie pozostałych celów,
 • Uczestniczy z pracach związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem projektów zmian WPR na lata 2023-2027,
 • Uczestniczy w opracowaniu analiz dotyczących programowania strategicznego PS WPR na lata 2023-2027,
 • Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem i nadzorem nad wykonaniem ocen PS WPR na lata 2023-2027, w tym oceny ex-ante, zlecanych podmiotom zewnętrznym,
 • Uczestniczy z przygotowaniu projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, listy, zapytania, interpelacje poselskie w zakresie PS WPR na lata 2023-2027.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca administracyjno-biurowa, gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Użytkowanie sprzętu biurowego. Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym. Budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku medycyna weterynaryjna lub zootechnika lub prawo,
 • 3 - letni staż pracy w administracji publicznej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (potwierdzona certyfikatem na poziomie B2),
 • Znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz wyciągania wniosków,
 • Wiedza z zakresu programowania strategicznego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • 2 - letnie doświadczenie w zakresie programowania i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej lub w administracji weterynaryjnej,
 • Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania administracji weterynaryjnej,
 • Znajomość zagadnień dotyczących dobrostanu zwierząt i ograniczania antybiotykooporności w kontekście zadań administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3 - letni staż pracy w administracji publicznej,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, w szczególności dokumentów określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej lub rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczególowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 2-letnie doświadczenie w zakresie programowania i realizacji Wspólnej Polityki Rolnej lub w administracji weterynaryjnej.

Termin składania dokumentów: 16.06.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert,
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne,
 • Decyduje data wpływu do MRiRW,
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony