Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Główny specjalista w Wydziale Polityki Ochrony Zwierząt oraz Identyfikacji Zwierząt

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 84439 Data publikacji: 16 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Rolnictwo: Hodowla zwierząt, weterynaria

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Polityki Ochrony Zwierząt oraz Identyfikacji Zwierząt w Departamencie Hodowli Zwierząt.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące ochrony zwierząt oraz regulujące poddziałanie pn. Modernizacja gospodarstw rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w części dotyczącej zgodności z prawodawstwem unijnym regulującym warunki utrzymania zwierząt
 • współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów pomocowych, będących w kompetencjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • prowadzi sprawy związane z ochroną zwierząt gospodarskich
 • bierze udział w przygotowywaniu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w zakresie celu 9- Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt, w zakresie działań związanych z dobrostanem zwierząt
 • przygotowuje projekty opinii i decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących ochrony zwierząt oraz prowadzi odpowiednią dokumentację
 • przygotowuje projekty opinii i decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących warunków utrzymywania zwierząt doświadczalnych oraz prowadzi odpowiednią dokumentację
 • przygotowuje projekty opinii Departamentu w zakresie krajowych i unijnych projektów aktów prawnych

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: użytkowanie sprzętu biurowego, praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie weterynaryjne lub zootechniczne, lub rolnicze, lub ekonomiczno-rolnicze, lub administracyjne
 • 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z ochroną zwierząt lub hodowlą zwierząt gospodarskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 2-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z ochroną zwierząt lub hodowlą zwierząt gospodarskich

Termin składania dokumentów: 30.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony