Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Główny specjalista w Wydziale Promocji i Finansowania Oświaty Rolniczej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 110380 Data publikacji: 16 listopada 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Kursy, szkolenia
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Promocji i Finansowania Oświaty Rolniczej w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje propozycje w zakresie budżetu zadaniowego i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na kolejne lata, propozycje z zakresu Planu Operacyjnego, w tym Komunikacyjnego PROW 2014-2020 i KSOW;
 • udziela dyrektorom nadzorowanych szkół i placówek rolniczych pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z ich finansowaniem oraz realizacją programów i projektów krajowych i zagranicznych, w tym obejmujących działania PROW 2014-2020 i KSOW;
 • opracowuje informacje w zakresie skutków finansowych z tytułu awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a także innych środków z rezerw celowych budżetu państwa;
 • prowadzi sprawy związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i placówek rolniczych, współdziała przy organizacji różnego rodzaju form dokształcania młodzieży i osób dorosłych oraz monitoruje wydarzenia organizowane przez szkoły i placówki rolnicze, w tym także w zakresie działań objętych PROW 2014-2020 i KSOW;
 • prowadzi sprawy związane z promocją kształcenia rolniczego oraz wspiera szkoły w podejmowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w tym w zakresie działań objętych PROW 2014-2020 oraz realizacji Planu Działania KSOW 2014-2020;
 • analizuje i opiniuje pod względem merytorycznym wnioski dotyczące planowania i wykonania wydatków szkół i placówek rolniczych w tym: remontów, zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia, inwestycji oraz wynagrodzeń pracowników;
 • prowadzi sprawy związane z realizacją zadań edukacyjnych przez organizacje pozarządowe, zleconych przez ministra zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • przygotowuje projekty aktów prawnych w zakresie działań Wydziału, propozycje pism i interpelacji oraz skarg, listów i wniosków, opiniuje przepisy związane z PROW 2014-2020 i KSOW oraz akty prawne regulujące sprawy oświaty, w szczególności dotyczące finansowania szkół i placówek rolniczych.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Wymagania

Niezbędne:
 • 3 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1)
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz finansowania zadań oświatowych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu finansowania projektów z funduszy unijnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku rolnictwo
 • 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu PROW 2014-2020 i KSOW
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania szkół i placówek rolniczych w systemie oświaty
 • Kreatywność

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego o kierunku rolnictwo
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych

Termin składania dokumentów: 30.11.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony