Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Główny specjalista w Wydziale Rybactwa Śródlądowego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 85845 Data publikacji: 13 października 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rybołówstwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje wkłady merytoryczne do projektów dokumentów programowych i strategicznych kształtujących zrównoważony rozwój rybactwa śródlądowego, w tym projektów dotyczących pomocy finansowej dla sektora rybackiego w ramach funduszy unijnych, w celu wykonania zadań powierzonych organowi administracji w ramach kształtowania i realizacji założeń programów, strategii i polityki państwa w dziedzinie rybactwa śródlądowego oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, w tym zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze 2014-2020”
 • Prowadzi postępowania administracyjne i sporządza projekty decyzji przygotowywanych na wniosek podmiotów ubiegających się o zezwolenie na wprowadzenie do wód oraz chowu i hodowli ryb z gatunków obcych
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wystąpienia, skargi, wnioski, prośby o wyjaśnienia oraz interpretacje, a także inne pisma
 • Współpracuje w przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej w ramach postepowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym udział w przygotowywaniu umów zawieranych przez Ministerstwo
 • Współpracuje z organami administracji, organizacjami rybackimi oraz jednostkami naukowymi w celu udzielania informacji, uzgadniania, doradzania i negocjowania propozycji służących wykonaniu zadań powierzonych organowi administracji z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” 2014-2020” oraz spraw związanych z propozycjami zgłaszanymi przez środowisko rybackie, naukę i administrację, również zagraniczną
 • Przygotowuje materiały na posiedzenia komisji (w tym sezonowych), komitetów, grup roboczych, opracowywanie projektów odpowiedzi na dezyderaty komisji, a także uczestniczenie w ww. posiedzeniach. Zadanie wiąże się z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi
 • Współpracuje z organami kontroli zewnętrznych: - wsparcie organizacyjne procesu kontroli/audytu prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, - koordynowanie procesu kontroli/audytu prowadzonych przez instytucje zewnętrzne (w tym: udzielanie wyjaśnień, przekazywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby prowadzonej kontroli), - udział w procedurze kontrolnej (w tym: analizowanie ustaleń kontroli i przygotowywanie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego oraz informacji o realizacji wniosków i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych, zagrożenia korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: użytkowanie sprzętu biurowego, praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość prawa krajowego, UE i międzynarodowego w zakresie rybactwa
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Znajomość funkcjonowania UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego w UE
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Studia podyplomowe z zakresu administracji lub nauk o środowisku lub rolniczych
 • 2-letni staż pracy w obszarze administracji rybackiej
 • Wiedza o strukturach administracji państwowej
 • Praktyczna znajomość przepisów o rybactwie śródlądowym, ochronie środowiska, prawa wodnego i zwalczania chorób ryb

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w obszarze administracji rybackiej

Termin składania dokumentów: 27.10.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

 • Zatrudnienie na zastępstwo
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
 • Decyduje data wpływu do MRiRW
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony