Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Podreferendarz w Wydziale informacji i promocji programów UE dla sektora rybackiego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 116972 Data publikacji: 07 marca 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje działania informacyjno-promocyjne we współpracy z komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami pośredniczącymi w ramach wdrażania PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), w zakresie wsparcia prac wydziału przy przygotowywaniu rocznych planów informacji i promocji oraz sprawozdań z ich realizacji i wykazów operacji;
 • Bierze udział w planowaniu zamówień oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA), w tym opracowywaniu dokumentacji dot. postępowań w sprawie zamówień;
 • Współpracuje przy prowadzeniu strony internetowej/ serwisów internetowych/ profilów społecznościowych w zakresie monitorowania i zamieszczania aktualnych informacji na stronie internetowej Ministerstwa w odniesieniu do zadań realizowanych w ramach informacji i promocji PO RYBY 2014-2020, jak również strony internetowej programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”;
 • Prowadzi sprawy organizacyjne Ministerstwa/komórki organizacyjnej w zakresie dokumentowania w ramach Wydziału działań informacyjno-promocyjnych PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa” na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA);
 • Bierze udział w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii/działań promocyjnych/edukacyjnych w zakresie PO RYBY 2014-2020 oraz programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa”.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Użytkowanie sprzętu biurowego;
 • Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru;
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie;
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;
 • Umiejętność wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych typu Microsoft Excel;
 • Znajomość programów komputerowych dot. prezentacji danych;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej w obszarze związanym z funduszami unijnymi;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych;
 • Wiedza z zakresu public relations;
 • Wiedza z zakresu reklamy i promocji;
 • Wiedza z zakresu PO RYBY 2014-2020 i rybołówstwa.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 6-miesięcznego doświadczenia w pracy w administracji publicznej w obszarze związanym z funduszami unijnymi.

Termin składania dokumentów: 21.03.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca;
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne;
 • Decyduje data wpływu do MRiRW;
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony