Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Referendarz w Wydziale Pozwoleń Nawozowych w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 133505 Data publikacji: 20 lutego 2024 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatruje wnioski związane z dopuszczeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (podłoży do upraw, środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu), w tym przygotowuje do podpisu projekty pozwoleń ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie ww. produktów do obrotu zapewniając załatwianie spraw zgodnie z KPA;
 • Prowadzi postępowania związane ze zmianą wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin lub ich cofaniem, w tym przygotowuje do podpisu projekty decyzji zapewniając załatwianie spraw zgodnie z KPA;
 • Współuczestniczy w rozpatrywaniu skarg, wniosków, listów oraz spraw związanych z rozpatrywaniem odwołań od decyzji Ministra dotyczących pozwoleń na wprowadzenie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (podłoży do upraw, środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu);
 • Współpracuje z przedsiębiorcami i Instytutami badawczymi i departamentami i wydziałami ministerstwa w zakresie prawidłowej realizacji zadań związanych z wydawaniem pozwoleń na wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, zapewniając załatwianie spraw zgodnie z KPA;
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą z Inspekcjami właściwymi w zakresie nadzoru nad nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin, m.in. z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie prawidłowej realizacji gospodarki nawozowej oraz prawidłowością działań organów w tym obszarze;
 • Prowadzi w zastępstwie sprawy związane z prowadzeniem rejestru wniosków oraz wydanych pozwoleń w zakresie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin i aktualizuje dane w tych rejestrach.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Użytkowanie sprzętu biurowego;
 • Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym;
 • Budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru;
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub z obszaru rolnictwa lub wyższe prawnicze;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej na poziomie A1);
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie nawozów i nawożenia;
 • Znajomość zagadnień prawa administracyjnego;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze chemii rolnej lub w ochronie środowiska;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
 • Znajomość procedur legislacyjnych;
 • Znajomość zasad funkcjonowania organów UE i ich kompetencji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze chemii rolnej lub w ochronie środowiska.

Termin składania dokumentów: 05.03.2024
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca;
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne;
 • Decyduje data wpływu do MRiRW;
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony