Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Specjalista ds. płatności dobrostanowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 84022 Data publikacji: 09 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Płatności Ekologicznych i Dobrostanu Zwierząt w Departamencie Płatności Bezpośrednich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestniczy w pracach związanych z analizą i interpretacją przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego w kontekście działania Rolnictwo Ekologiczne w ramach PROW 201402020 oraz uczestniczy w opracowaniu propozycji w ramach procesu upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej w tym zakresie,
 • uczestniczy w przygotowywaniu koncepcji interwencji dotyczących rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR, jak również uczestniczy w przygotowaniu PS WPR w części dotyczącej planowania budżetu, monitorowania i sprawozdawczości w tym zakresie,
 • uczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawnych regulujących zasady, tryb i warunki przyznawania płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 i w ramach interwencji dotyczących rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR, w tym dokonuje oceny tych rodzajów wsparcia,
 • współpracuje z innymi komórkami MRiRW, w szczególności z Departamentem Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie prac nad zmianami PROW 2014-2020 w odniesieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz zmianami ustawy PROW 2014-2020, a w zakresie realizacji działań w ramach rolnictwa ekologicznego PROW 2014-2020 i interwencji dotyczących rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR ponadto z Departamentem Hodowli Zwierząt, Departamentem Klimatu i Środowiska Departamentem Systemów Jakości,
 • przygotowuje projekty informacji dla komisji sejmowych i senackich, projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania, skargi, wnioski i petycje oraz przyjmuje interesantów w sprawach związanych z zasadami, warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz w ramach interwencji dotyczących rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR,
 • uczestniczy w realizacji zadań związanych z audytami prowadzonymi przez Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy w zakresie działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 i w zakresie interwencji dotyczących rolnictwa ekologicznego PS WPR,
 • współpracuje z innymi ministerstwami, urzędami centralnymi, instytutami oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, w tym również w zakresie dotyczącym cyfryzacji oraz innowacyjności w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
 • bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach, szkoleniach, akcjach promocyjnych oraz organizuje konferencje i szkolenia, w celu przekazania wiedzy, opinii i stanowiska MRiRW w zakresie działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 oraz interwencji dotyczących rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca administracyjno-biurowa
  • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • użytkowanie sprzętu biurowego
  • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
  • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • roczny staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • wiedza z zakresu prawa krajowego i UE dotyczącego hodowli i dobrostanu zwierząt
 • wiedza z zakresu zagadnień dotyczących wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk rolniczych
 • 6-cio miesięczny staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza z zakresu PROW 2014-2020 w zakresie wsparcia w ramach dobrostanu zwierząt

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego w dziedzinie nauk rolniczych
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 6-cio miesięczny staż pracy w administracji publicznej

Termin składania dokumentów: 23.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  • Decyduje data wpływu do MRiRW

  • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony