Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Specjalista ds. wymogów podstawowych i ekoschematów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 84043 Data publikacji: 09 września 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Wymogów Podstawowych oraz Ekoschematów w Departamencie Płatności Bezpośrednich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • opracowuje projekty przepisów prawa dotyczące wdrożenia wymogów wzajemnej zgodności w celu stworzenia podstaw prawnych dla realizacji płatności bezpośrednich i płatności z PROW 2014-2020 oraz projekty aktów prawnych regulujących zasady przyznawania płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska (zazielenienie),
 • uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania PS WPR w części dotyczącej norm i wymogów warunkowości, w tym w zakresie opracowania aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu redukcji płatności bezpośrednich, a także płatności w ramach niektórych działań wdrożonych w ramach II filaru PS WPR, w przypadku nieprzestrzegania przez rolnika norm i wymogów warunkowości,
 • uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania PS WPR w zakresie ekoschematów, w tym również opracowuje projekty aktów prawnych regulujących zasady, tryb i warunki przyznawania tej interwencji,
 • monitoruje działania ARiMR związane z realizacja zadań w zakresie zazielenienia, wymogów wzajemnej zgodności, warunkowości oraz ekoschematów,
 • uczestniczy w pracach związanych z opracowaniem sposobu wyznaczenia mokradeł i torfowisk w ramach warunkowości,
 • udziela rolnikom informacji w zakresie zazielenienia, zasady wzajemnej zgodności a także związanych z PS WPR w zakresie kompetencji Wydziału,
 • rozpatruje skargi, wnioski i petycje wpływające do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego,
 • współpracuje z innymi urzędami, przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli, jednostkami podległymi Ministerstwu, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, w sprawach dotyczących realizacji płatności bezpośrednich w zakresie wymogów wzajemne zgodności, a także związanych z PS WPR.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca administracyjno-biurowa
  • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach
    

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • użytkowanie sprzętu biurowego
  • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
  • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • roczny staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie płatności bezpośrednich obowiązujących w Polsce oraz dotyczącego tego zagadnienia prawodawstwa Unii Europejskiej
 • znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i przepisów obowiązujących postepowaniu przed organami administracji publicznej
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk rolniczych lub społecznych
 • 6-cio miesięczny staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z dziedziny nauk rolniczych lub społecznych
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 6-cio miesięczny staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej

Termin składania dokumentów: 23.09.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

  • Decyduje data wpływu do MRiRW

  • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony