Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Departamencie Promocji i Jakości Żywności

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: oferta pracy – specjalista w PJ Data publikacji: 13 marca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Uprawy i żywność ekologiczna
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Oznaczeń Geograficznych w Departamencie Promocji i Jakości Żywności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja procedur przy monitorowaniu realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących uczestnictwa rolników w systemach jakości żywności oraz informacji i promocji, w celu jak najefektywniejszego wykorzystania środków pomocowych przeznaczonych na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 • Uczestnictwo w działaniach promocyjnych i opracowywanie projektów materiałów informacyjnych związanych z zagadnieniami polityki jakości żywności oraz możliwościami wsparcia producentów uczestniczących w systemach jakości żywności oraz możliwościami wsparcia producentów uczestniczących w systemach jakości żywności w ramach PROW 2014-2020, w celu zapewniania dostępności ww. informacji potencjalnym beneficjentom,
 • Realizacja procedur związanych z oceną wniosków o rejestrację nazw produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i wyrobów winiarskich jako Chronione Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronione Oznaczenia Geograficzne (ChOG) i Gwarantowane Tradycje Specjalności (GTS), odpowiedzialność za publikację ww. wniosków w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz współpraca w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji przed przekazywaniem ww. wniosków do Komisji Europejskiej i przesyłanie powyższej dokumentacji do Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia przestrzegania wymogów prawa krajowego i unijnego,
 • Współpraca przy sprawach związanych z uznawaniem systemów jakości żywności za krajowe zgodnie z przepisami dotyczącymi PROW 2014-2020, w celu zapewnienia przestrzegania wymogów prawa krajowego i unijnego,
 • Realizacja procedur związanych z udzielaniem zamówień w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym przy opracowywaniu planu zamówień publicznych, związanych z działalnością wydziału, w celu realizacji zadań wymagających wszczęcia postępowania przetargowego.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • Budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe,
 • Roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • Znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
 • Znajomość problematyki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich szczególnie w odniesieniu do systemów jakości żywności,
 • Wiedza z zakresu ochrony oznaczeń geograficznych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe :rolnicze lub administracyjne lub ekonomiczne,
 • 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie oznaczeń geograficznych lub funduszy UE,
 • Znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych przeznaczonych dla rolnictwa i na rozwój obszarów wiejskich.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny pracy w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie oznaczeń geograficznych lub funduszy UE,

Termin składania dokumentów: 27.03.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony