Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Polityki Ochrony Zwierząt oraz Identyfikacji Zwierząt w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 130415 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje przy opracowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących ochrony zwierząt oraz regulujących poddziałanie pn. Modernizacja gospodarstw rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 w części dotyczącej zgodności z prawodawstwem unijnym regulującym warunki utrzymania zwierząt;
 • Współuczestniczy w opracowywaniu i realizacji programów pomocowych, będących w kompetencjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związanych z ochroną zwierząt, a w szczególności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 • Prowadzi sprawy związane z ochroną zwierząt gospodarskich;
 • Bierze udział w przygotowywaniu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 w zakresie celu 9 – Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt, w zakresie działań związanych z dobrostanem zwierząt;
 • Współpracuje przy przygotowaniu projektów opinii i decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących ochrony zwierząt oraz prowadzi odpowiednią dokumentację;
 • Przygotowuje projekty opinii Departamentu w zakresie krajowych i unijnych projektów aktów prawnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Użytkowanie sprzętu biurowego;
 • Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym;
 • Budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru;
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Doświadczenia zawodowego;
 • Rok stażu pracy w administracji publicznej;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (poziom co najmniej A1);
 • Znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony zwierząt;
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnych;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub zootechniczne, lub rolnicze, lub ekonomiczno–rolnicze, lub administracyjne;
 • 6 miesięcy doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z ochroną zwierząt lub hodowlą zwierząt gospodarskich;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego weterynaryjnego lub zootechnicznego, lub rolniczego, lub ekonomiczno–rolniczego, lub administracyjnego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 6-miesięcznego doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z ochroną zwierząt lub hodowlą zwierząt gospodarskich.

Termin składania dokumentów: 04.12.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert;
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca;
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów;
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne;
 • Decyduje data wpływu do MRiRW;
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony