Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2021 17 czerwca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Działań Rolnośrodowiskowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Numer referencyjny: 77926 Data publikacji: 10 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Działań Rolnośrodowiskowych w Departamencie Klimatu i Środowiska.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Koordynuje prace nad tzw. zieloną architekturą Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (PS),
 • Koordynuje prace związane z projektowaniem budżetu oraz efektów środowiskowych i klimatycznych PS,
 • Uczestniczy w pracach związanych z określeniem szczegółowych rozwiązań wdrożeniowych dla interwencji PS wdrażanych w ramach II filara WPR związanych z płatnościami do obszaru lub zwierząt,
 • Uczestniczy w konsultacjach PS na poziomie krajowym i uzgodnieniach z Komisją Europejską,
 • Współpracuje z podmiotami zewnętrznymi (w szczególności – instytutami naukowymi).

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno - biurowa,
 • Gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • Budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub doradztwie rolniczym lub podmiocie naukowo - badawczym,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Wiedza z zakresu programowania strategicznego,
 • Wiedza z zakresu wdrażania prawa ochrony środowiska (krajowego i Unii Europejskiej),
 • Wiedza z zakresu problematyki ochrony środowiska i klimatu,
 • Wiedza z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk rolniczych lub biologicznych lub ochrony środowiska,
 • Roczne doświadczenie w administracji związanej z ochroną środowiska lub rolnictwem lub w podmiocie naukowo-badawczym lub podmiocie realizującym badania ewaluacyjne w zakresie związanym z rolnictwem lub ochroną środowiska,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • Przeszkolenie w zakresie programowania strategicznego, ewaluacji programów (projektów) współfinansowanych ze środków UE,
 • Wiedza z zakresu opracowywania lub wdrażania programów (projektów) współfinansowanych ze środków UE oraz z zakresu administracji publicznej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy w administracji publicznej lub doradztwie rolniczym lub podmiocie naukowo-badawczym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu roczne doświadczenie w administracji związanej z ochroną środowiska lub rolnictwem lub w podmiocie naukowo-badawczym lub podmiocie realizującym badania ewaluacyjne w zakresie związanym z rolnictwem lub ochroną środowiska
 • kopie dokumentów potwierdzajcych przeszkolenie w zakresie programowania strategicznego, ewaluacji programów (projektów) współfinansowanych ze środków UE

Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert,
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca,
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów,
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne,
 • Decyduje data wpływu do MRiRW,
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony