Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista w Wydziale Projektów Legislacyjnych i Analiz

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju Numer referencyjny: 58141 Data publikacji: 02 grudnia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Projektów Legislacyjnych i Analiz w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zadanie 1: Dokonywanie analiz prawnych doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny sporządzanie opinii prawnych udzielanie porad prawnych
 • Zadanie 2: Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, etc. analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii analizowanie planowanych zmian prawnych przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Zadanie 3: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego)
 • Zadanie 4: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych / międzynarodowych Ministerstwa prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach i wydarzeniach przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, publikacji etc.) tworzenie harmonogramu spotkań i wydarzeń, przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich gromadzenie materiałów prowadzenie konsultacji przygotowanie odpowiedzi

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
praca w pokoju wieloosobowym
praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w obszarze tworzenia i opiniowania aktów prawnych
 • znajomość prawa gospodarczego, w tym w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
 • znajomość prawa cywilnego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej
 • ogólna wiedza dotycząca sytuacji gospodarczej Polski
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 19.12.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
– oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami
– oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
– dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni
– w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
– w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia o pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/pracuj-z-nami, lub uzyskać pod nr tel. 262 94 12.

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań ministerstwa należą sprawy z zakresu działów rozwój regionalny i gospodarka. Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich. Do działu gospodarka należą natomiast: konkurencyjność gospodarki, współpraca gospodarcza z zagranicą, własność przemysłowa, innowacyjność, działalność gospodarcza, promocja polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz współpraca z organizacjami samorządu gospodarczego.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony