Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Główny specjalista w Wydziale Analiz Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 76458 Data publikacji: 30 marca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zrównoważony rozwoj, CSR

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Analiz Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030 w Departamencie Analiz Gospodarczych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi analizy (m.in. społeczne, gospodarcze, środowiskowe, współpracy rozwojowej) na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych, polityk, programów w zakresie zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego finansowania na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne dot. wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważonego finansowania
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych dotyczących m.in. monitorowania postępów w realizacji Agendy 2030 oraz finansowania zrównoważonego rozwoju (przygotowuje i uzgadnia dokumenty prezentujące stanowisko Ministerstwa oraz instrukcje/ materiały dla przedstawicieli Ministerstwa; bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach; przygotowuje/ uzgadnia dokumenty podsumowujące)
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, w tym w odniesieniu do polityk rozwojowych (opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części oraz powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo)
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich w zakresie spraw realizowanych w Wydziale
 • realizuje badania (realizowane wewnętrznie lub zewnętrznie) np. w zakresie wpływu polityk na zrównoważony rozwój oraz transgranicznych efektów polityk (przygotowuje metodologię badania; zapewnia/gromadzi dane niezbędne do realizacji badania; analizuje zgromadzone dane; współpracuje z wykonawcą badania; formułuje wnioski i rekomendacje; weryfikuje raport końcowy z badania)

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – kilka razy w roku - w związku z udziałem w pracach grup roboczych i innych spotkaniach międzynarodowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
  • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
  • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie)
  • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
  • praca w pokoju wieloosobowym
  • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Warszawa
Plac Trzech Krzyży 3/5

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analiz gospodarczych lub analiz polityk gospodarczych lub międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość problematyki zrównoważonego rozwoju
 • wiedza z zakresu uwarunkowań procesów rozwojowych
 • wiedza z zakresu ekonomii
 • wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i organizacji międzynarodowych
 • współpraca, komunikacja, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office (w szczególności MS Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 16.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony