Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Główny specjalista w Wydziale Polityki Przestrzennej

Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 77451 Data publikacji: 26 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Polityki Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego.

Liczba stanowisk pracy: 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Zarządza projektem „Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I.” – (określa ogólną koncepcję projektu, analizuje uwarunkowania, otoczenia biznesowego, doprecyzowuje zakres projektu, podział na etapy, wyznacza cele cząstkowe oraz określa kryteria oceny wyników prac projektowych, wybiera podwykonawców, dostawców i ekspertów);
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (sporządza opis przedmiotu zamówienia, opiniuje dokumentację, bada i ocenia oferty, nadzoruje wykonanie umowy, przeprowadza odbiór przedmiotu umowy);
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadniania i konsultuje projekty z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych);
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.;
 • Przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany);
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych);
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w procesach prawotwórczych, w tym w całym procesie legislacyjnym, obejmującym również prace parlamentarne, co z uwagi na specyfikę pracy Sejmu i Senatu może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, udział w przeprowadzanych konsultacjach publicznych, udział w grupach związanych z kwestiami środowiskowymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,
 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie wyższe w obszarze urbanistyki lub architektury lub planowania i zagospodarowania przestrzennego lub geografii,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w co najmniej jednym z obszarów: urbanistyki/ architektury/ planowania i zagospodarowania przestrzennego/ zarządzania projektami/ realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej,
 • znajomość przepisów związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów powiązanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym (Prawo budowlane, ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju),
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Etat dofinansowywany z programu operacyjnego POWER – zatrudnienie na czas realizacji projektu – przewidywane zatrudnienie do 31.03.2022 r.)

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony