Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Radca prawny w Departamencie Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 77817 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Rozwój lokalny, PPP

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: radca prawny w Departamencie Planowania Przestrzennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzeni obsługę procesu legislacyjnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadniania i konsultuje projekty z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych),
 • Dokonuje analiz prawnych – sporządza opinie prawne,
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.,
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych),
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w procesach prawotwórczych, w tym w całym procesie legislacyjnym, obejmującym również prace parlamentarne, co z uwagi na specyfikę pracy Sejmu i Senatu może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, udział w przeprowadzanych konsultacjach publicznych, udział w grupach związanych z kwestiami środowiskowymi, reprezentowanie urzędu jako ekspert w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,
 • Dzerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Eindy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),
 • Praca w pokoju wieloosobowym,
 • Praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • Wpis na listę radców prawnych,
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość Zasad techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • Myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni. W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze.
 • Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony