Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
26.07.2021 26 lipca 2021

Starszy specjalista w Wydziale Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 79654 Data publikacji: 14 czerwca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi prace i analizy dotyczące energetyki rozproszonej i prosumenckiej, inicjuje działania na rzecz rozwoju różnych form energetyki,
 • Prowadzi obsługę merytoryczną i organizacyjną Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • Nadzoruje realizację umów i porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami,
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego oraz obsługę interpelacji i zapytań poselskich,
 • Prowadzi działania/projekty informacyjno - edukacyjne,
 • Monitoruje wdrażanie strategii i programów,
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, krajowe wyjazdy służbowe (do 10 w roku), permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.), winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie), ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w pokoju wieloosobowym, praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

00-507 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5

Wymagania

Niezbędne:
 • Doświadczenie co najmniej 2 lata w obszarze energetyki,
 • Wiedza z zakresu prawa energetycznego – krajowego i europejskiego,
 • Wiedza z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej,
 • Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii,
 • Wiedza dotycząca funkcjonowania krajowego rynku energii,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • Kreatywność i myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 01.07.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej.
 • Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony