Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 76440 Data publikacji: 30 marca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Departamencie Planowania Przestrzennego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi kampanie/ działania/ projekty informacyjne/ promocyjne/ edukacyjne
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne
 • organizuje i/ lub prowadzi szkolenia/ konferencje/ wykłady w zakresie tematyki „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”
 • prowadzi analizy z zakresu istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego
 • przygotowuje dokumenty strategiczne w zakresie tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, w tym również inicjuje i realizuje działania związane z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej
 • uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – związane z udziałem w szkoleniach, warsztatach, konferencjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, rozwiązań geoinformatycznych (zarówno jako uczestnik, jak
   i prowadzący, reprezentujący Ministerstwo) – kilka razy w roku
  • reprezentowanie urzędu na zewnątrz – występowanie jako ekspert w zakresie związanym z cyfryzacją planowania przestrzennego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
  • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
  • praca w pokoju wieloosobowym
  • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu: urbanistyki, architektury, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, geografii lub geodezji lub dowolne wyższe i studia podyplomowe w zakresie GIS (Geographic Information System) oraz planowania przestrzennego
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tworzeniu aktów planowania przestrzennego lub tworzeniu baz danych GIS
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa w obszarze: planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury informacji przestrzennej
 • znajomość prawa zamówień publicznych
 • biegła znajomość obsługi programu QGIS
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 16.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.
Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe.
W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.
Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony