Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2021 19 maja 2021

Starszy specjalista w Wydziale Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 76831 Data publikacji: 12 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • zarządza projektami (tj. określa cele i oczekiwane efekty, analizuje uwarunkowania, dokonuje podziału na etapy i wyznacza cele cząstkowe, dobiera podwykonawców, dokonuje odbioru prac cząstkowych po wykonaniu poszczególnych etapów projektu itp.),
 • zarządza i prowadzi stronę internetową www.budowlaneabc.gov.pl,
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,
 • bierze udział w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa, m.in.: poprzez współpracę z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opracowywanie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), prowadzenie wymiany informacji (m.in. z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi),
 • nadzoruje realizację umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami, w zakresie spraw Departamentu,
 • organizuje szkolenia, seminaria, konferencje,
 • zapewnia obsługę logistyczną spotkań oraz prowadzi ewidencję delegacji pracowników, rozlicza wyjazdy służbowe.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  • wyjazdy służbowe (3-4 razy w roku – udział w targach, wykładach, konferencjach, nawiązywanie relacji z podmiotami zagranicznymi)
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych
  • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter)
  • praca w pokoju wieloosobowym
  • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Warszawa
ul. Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w zakresie obsługi prawnej i/albo w obszarze budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 • znajomość Szczegółowego Opisu 11 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 29.04.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami

  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

  • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

  • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

  • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie
   z uczelni.

  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.

  • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.

  • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.

  • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony