Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Starszy specjalista w Wydziale Przepisów Techniczno-Budowlanych

Pracodawca: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Numer referencyjny: 77722 Data publikacji: 30 kwietnia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Planowanie przestrzenne: Geografia, kartografia
Budownictwo i architektura: Diagnostyka, audyty, certyfikaty, normy
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Przepisów Techniczno-Budowlanych w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego (opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych – bierze udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, Komisji Prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych)
 • Bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (sporządza opis przedmiotu zamówienia, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzoruje wykonanie umowy),
 • Prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich,
 • Prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa (w tym: uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.), opracowuje dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej),
 • Bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej (przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie (m.in. notyfikacja), formułuje stanowiska, sporządza odpowiedzi na zarzuty formalne i uzasadnioną opinię, opiniuje stanowiska, prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie unii prawa europejskiego - np. SOLVIT, EU - Pilot),
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie,
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (w tym: opracowuje projekty decyzji, postanowień, zażaleń i odwołań w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia, prowadzi procedurę odwoławczą, prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej, przyjmuje interesantów i udziela informacji),

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz - udział w spotkaniach z przedstawicielami izb zawodowych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu Techniki Budowlanej,
 • Obsługa klientów zewnętrznych – częste kontakty telefoniczne z obywatelami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • Wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,
 • Szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),
 • Praca w pokoju wieloosobowym,
 • Praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub architektury,
 • Znajomość języka angielskiego – poziom B2,
 • Znajomość ustawy - Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość przepisów z zakresu legislacji i przepisów regulujących tryb pracy Rady Ministrów,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • Myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia,
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia,
 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pracuj-z-nami
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie,
 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe,
 • W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo,
 • Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”,
 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne,
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji,
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy,
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Obszary działalności Ministerstwa to: gospodarka, praca, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także turystyka.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony