Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. budowy infrastruktury informacji przestrzennej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Środowiska Numer referencyjny: DZŚsp28/2019 Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Planowanie przestrzenne: Planowanie przestrzenne, Geografia, kartografia

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Udostępniania Informacji o Środowisku w Departamencie Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w realizacji działań zmierzających do wdrożenia postanowień dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) i współpraca w tym zakresie z pracownikami resortu środowiska
 • udział w opracowaniu planów działań i sprawozdań z realizacji prac dotyczących tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska oraz wdrożenia postanowień dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
 • udział w tworzeniu i rozwijaniu resortowego punktu dostępu do informacji o środowisku (geoportalu) prowadzonego przez Ministerstwo, w tym uczestnictwo w projektowaniu i rozbudowie rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem potrzeb jednostek resortowych
 • udział w identyfikacji w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach resortu środowiska określonych przez KE priorytetowych zbiorów danych o środowisku
 • uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięć związanych z tematyką budowy i utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej
 • udział w przygotowaniu i realizacji działań promujących wykorzystanie zasobów informacji przestrzennej o środowisku

Warunki pracy:
 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
 • w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe lub podyplomowe na kierunku lub o specjalności: geografia lub geodezja lub gospodarka przestrzenna lub informatyka lub geoinformacja (GIS)
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze baz danych przestrzennych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zastosowań informatyki i technologii informacyjnej w geoinformacji
 • wiedza z zakresu tworzenia baz danych
 • znajomość oprogramowania GIS typu desktop, niezbędnego do obsługi baz danych
 • komunikacja
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • dodatek stażowy od 5 do 20%
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
 • system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
 • elastyczny czas pracy
 • indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
 • praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
 • dogodna lokalizacja
 • stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku lub o specjalności: geografia lub geodezja lub gospodarka przestrzenna lub informatyka lub geoinformacja (GIS)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze baz danych przestrzennych (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 25.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. sprawdzian wiedzy
3. rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem znajomości języka angielskiego oraz elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Informacje dodatkowe:

Umowa na zastępstwo za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa Warszawa

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony