Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor w Zespole ds. Łowiectwa

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Środowiska Numer referencyjny: DLstin9/2019 Data publikacji: 01 lutego 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Zespole ds. Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych (również tworzonych przez kraje UE) z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody
 • udział w przygotowywaniu egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody i prowadzenie dokumentacji dotyczącej tego egzaminu
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie gospodarki łowieckiej
 • udział w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie łowiectwa
 • współpraca z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi w zakresie łowiectwa (również poprzez udział w spotkaniach)
 • współpraca z uczelniami oraz instytutami naukowymi w zakresie badań i ekspertyz dotyczących łowiectwa (również poprzez udział w spotkaniach)
 • współpraca z organami, instytucjami i podmiotami zagranicznymi

Warunki pracy:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze leśnictwa lub ochrony środowiska lub łowiectwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustaw: Prawo łowieckie; o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego
 • myślenie analityczne
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
 • Kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze leśnictwa lub ochrony środowiska lub łowiectwa (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 14.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. test wiedzy
3. sprawdzian znajomości języka angielskiego
4. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska

umowa o pracę
dodatek stażowy od 5 do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe
Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Jesteśmy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony