Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Ministerstwo Środowiska Numer referencyjny: 55200 Data publikacji: 03 października 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Zarządzanie jakością, certyfikaty, normy

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • udział w spotkaniach i przedstawianie stanowiska Ministra Środowiska na forum organów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych IED
 • udział w pracach Technicznych Grup Roboczych dla branż przemysłowych w Biurze IPPC w Sewilli i przedstawianie stanowiska Ministra Środowiska, w oparciu o informacje uzyskane z przemysłu, w zakresie najlepszych dostępnych technik
 • udział we wdrażaniu przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz w pracach legislacyjnych w tym zakresie
 • inicjowanie działań pozalegislacyjnych z zakresu emisji przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • inicjowanie wykonania ekspertyz i prac na temat Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), gromadzenie informacji dotyczących BAT
 • udział w prowadzeniu elektronicznego rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i udzielonych pozwoleń zintegrowanych oraz rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji nt. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) m.in. poprzez przygotowywanie i przekazywanie treści do serwisu internetowego EKOPORTAL oraz obywatel.gov.pl
 • analizowanie przekazywanych do Ministerstwa wniosków podmiotów gospodarczych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych w zakresie spełniania wymagań wynikających z Najlepszych Dostępnych Technik

Warunki pracy:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
zagrożenie korupcją
permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
praca przy komputerze - możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa Warszawa

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • znajomość Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • myślenie analityczne
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 21.10.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami merytorycznymi, sprawdzianem znajomości języka angielskiego oraz elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Środowiska znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Środowiska

umowa o pracę
dodatek stażowy od 5 do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
elastyczny czas pracy
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
pakiet świadczeń socjalnych
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
dogodna lokalizacja
stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo

Informacje dodatkowe

Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
Jesteśmy jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426

Informacje o pracodawcy

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony