Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Inspektor w Departamencie Energii

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: NFOŚiGW Numer referencyjny: 5/DR/i/2021 Data publikacji: 05 marca 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Prawo i przepisy
Energia: Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Udział w ocenie wniosków o dofinansowanie.
2. Udział w prowadzeniu negocjacji warunków umowy o dofinansowanie oraz przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy oraz zmian w umowach.
3. Udział w realizacji zawartych umów.
4. Udział w weryfikacji wniosków o płatność.
5. Udział w rozliczaniu rzeczowym i ekologiczny, umów o dofinansowanie.
6. Udział w monitorowaniu trwałości przedsięwzięć.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: średnie
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracach administracyjno-biurowych w sektorze ochrony środowiska
3. Znajomość przepisów prawa polskiego i unijnego z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki niskoemisyjnej, w tym m.in. ustawy Prawo energetyczne, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o odnawialnych źródłach energii
4. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków krajowych i zagranicznych
5. Samodzielność, w tym umiejętność organizacji pracy własnej
6. Umiejętność współpracy w zespole
7. Umiejętność analitycznego myślenia.

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia świadectwa/dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty  zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje i oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 5/DR/i/2021 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia
do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określonew niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 16 marca 2021 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 5/DR/i/2021 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Wydział Kadr i Płac
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl,  w tytule e-mail należy wpisać nr ref. 5/DR/i/2021 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

NFOŚiGW

Misja NFOŚiGW brzmi: "Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska".
Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony