Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy specjalista/główny specjalista w Departamencie Czystego Powietrza i Nowych Projektów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: NFOŚiGW Numer referencyjny: 1/DQ/st.s-gł.s/2019 Data publikacji: 04 stycznia 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Edukacja i komunikacja: Komunikacja społeczna, PR, dziennikarstwo
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje

Opis stanowiska

Przewidywany zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku – zadania wiodące:
1. Prowadzenie kompleksowych działań public relations w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
2. Kontakty z mediami w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
3. Koordynacja wystąpień kierownictwa do mediów w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
4. Przygotowywanie materiałów prasowych i promocyjnych w zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze
5. Tworzenie treści i współzarządzanie zawartością strony intranetowej zakresie Programu priorytetowego Czyste powietrze

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wyższe (wymagany tytuł zawodowy magistra)
2. Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracach administracyjno-biurowych, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w marketingu lub/i komunikacji społecznej lub/i we współpracy z mediami
3. Znajomość programów finansujących ochronę środowiska ze środków krajowych i zagranicznych
4. Znajomość prawodawstwa polskiego i unijnego w zakresie ochrony środowiska
5. Znajomość rynku mediów tradycyjnych i społecznościowych
6. Umiejętność zarządzania projektami informacyjno-promocyjnymi
7. Umiejętność analitycznego myślenia
8. Umiejętność współpracy w zespole
9. Umiejętność pracy pod presja czasu

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy)

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
- CV oraz list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której kandydat zamieszkuje, telefon kontaktowy, e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kopia dyplomu),
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu wraz ze wskazaniem okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanych zadań),
- oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru

Inne dokumenty:
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie co   najmniej B1 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy), np. dyplom, certyfikat, zaświadczenie.

Informacja o technikach i metodach naboru:
Zasady przeprowadzenia naboru nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) NFOŚiGW oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A.

Inne informacje:
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów w celu realizacji naboru opublikowana jest w BIP NFOŚiGW,
- dokumenty mogą być składane w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów lub fotokopii (wykluczona forma edytowalna m.in.  format Word), maksymalna wielkość załączników 15 MB,
- dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski,
- kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia,
- oryginały dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów weryfikowane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
- przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Podkreślamy, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia ich spełnienia,
- wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW,
- dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu. Wyjątkowo w sytuacji, gdy wpłynęło nie więcej niż 10 aplikacji dopuszcza się możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia drogą elektroniczną lub dostarczenia do kancelarii NFOŚiGW. Forma i termin składania uzupełnianych dokumentów zostanie podana kandydatom drogą e-mailową,
- lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie niezwłocznie upowszechniona w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego
z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną,
- dopuszcza się, za zgodą kandydata, wnioskowanie przez NFOŚiGW o referencje od poprzednich pracodawców,
- aplikacje złożone w formie papierowej, które nie zostały odebrane przez kandydatów w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu,
- aplikacje złożone w formie elektronicznej, po wydrukowaniu, zostają usunięte z serwera poczty elektronicznej NFOŚiGW. Już w formie papierowej, po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia w BIP wyniku naboru ulegają zniszczeniu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 18 stycznia 2019 r. do godz. 15:30:

- w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019 w kancelarii NFOŚiGW za pośrednictwem operatora pocztowego lub bezpośrednio (decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem), pod adresem:

Zespół Zarządzania Personelem
w Biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl, w tytule maila należy wpisać nr ref. 1/DQ/st.s-gł.s/2019 (decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW).

Informacje o pracodawcy

Misja NFOŚiGW brzmi: "Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska".
Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony