Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy specjalista w Departamencie Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: NFOŚiGW Numer referencyjny: 11/AI/st.s/2021 Data publikacji: 06 maja 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: - Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Energia: Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
 • Opracowanie i wdrażanie programów finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych, realizowanych w Departamencie, ukierunkowanych na rozwój innowacji środowiskowych.
 • Współpraca z ministerstwami oraz organizacjami pozarządowymi, branżowymi.
 • Procedowanie oraz ocena wniosków złożonych w koordynowanych przez Departament programach.
 • Prowadzenie korespondencji z potencjalnymi wnioskodawcami.
 • Sporządzanie wniosków do Zarządu.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki, w tym doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia opracowań oraz analiz rynku energetycznego.
 • Wiedza w zakresie innowacji oraz działalności NFOŚiGW.
 • Znajomość zagadnień związanych z energetyką zawodową i prosumencką, innowacjami technologicznymi, m.in. technologiami wodorowymi.
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo energetyczne.
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Bardzo dobra umiejętność pracy w środowisku MS Word, MS Excel, MS Power Point.
 • Umiejętność wystąpień publicznych, w tym wystąpień na forach.

Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (według poziomu biegłości językowej Rady Europy).
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu energetyki lub ochrony środowiska.

Inne informacje

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych
- życiorys (CV) zawierający koniecznie: imię i nazwisko, adres, telefon/e-mail kontaktowy oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych;
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań/czynności, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogu wraz z rodzajem wykonywanych zadań/czynności, zgodnie z załącznikiem nr 9 do Procedury);
- własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata dotyczące braku powiązań rodzinnych z pracownikami komórki organizacyjnej,  do której prowadzony jest nabór oraz  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Procedury)
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych
- kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie kandydata o spełnianiu tego wymogu
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godz. 15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@nfosigw.gov.pl (w tytule e-maila należy wpisać nr ref. 11/AI/st.s/2021 - decyduje data i godzina wpływu na serwer poczty elektronicznej NFOŚiGW)

 • Aplikacje złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie są rozpatrywane
 • Maksymalna wielkość załączników składanych za pośrednictwem poczty e-mail nie może przekraczać 15 MB
 • Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski
 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty, w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia
 • Wzór treści wymaganych oświadczeń dostępny jest na stronie BIP NFOŚiGW
 • Dopuszcza się możliwość uzupełnienia przez kandydatów złożonych dokumentów tylko i wyłącznie w przypadku wezwania przez komisję kwalifikacyjną
 • Lista kandydatów, których aplikacje spełniają wymagania formalne określone w danym ogłoszeniu, zostaje niezwłocznie upowszechniona po zrealizowaniu I etapu w BIP oraz miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biura NFOŚiGW – na tablicy ogłoszeń w budynku 3A po upływie terminu składania dokumentów; tylko w stosunku do tych kandydatów będą podjęte dalsze działania polegające na zawiadomieniu przez NFOŚiGW każdego z nich o dalszych czynnościach drogą e-mailową lub telefoniczną

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

NFOŚiGW

Misja NFOŚiGW brzmi: "Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska".
Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony