Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pracodawca: Opolski Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 71241 Data publikacji: 18 listopada 2020 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa
Woda: Dystrybucja, wodociągi

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Ochrony Ludności i Logistyki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Przygotowuje i uczestniczy w komisjach związanych z gospodarowaniem składników majątkowych Urzędu, w tym inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacyjnej i do sprzedaży składników majątkowych
 • Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działań zapewniających wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliw płynnych oraz procedury postępowania na wypadek wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych
 • Koordynuje realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych wywołanych m.in. brakiem lub zakłóceniami w dostawie energii elektrycznej, wystąpieniu skażenia na ujęciu, unieruchomienia wodociągu komunalnego czy powodzi
 • Prowadzi ewidencję budowli ochronnych ( ukrycia i schrony ) na terenie województwa
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów planów i wieloletnich programów z zakresu obrony cywilnej
 • Podejmuje działania w celu wyznaczenia, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • Prowadzi badanie rynku w celu wyłonienia dostawcy usług i dostaw poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Prowadzi szkolenia doskonalące, udziela pomocy merytorycznej pracownikom jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ochrony ludności

Warunki pracy:
  • Praca w siedzibie Urzędu.
  • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Opole
ul. Piastowska 14

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Administracja publiczna
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym; o powszechnym obowiązku obrony RP ; o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o służbie cywilnej oraz kpa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych
 • Umiejętność pracy w zespole,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych, lub oświadczenie o poddaniu się weryfikacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 28.11.2020
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Informacje o pracodawcy

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)
▲  Do góry strony