Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Starszy inspektor w Wydziale bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Opolski Urząd Wojewódzki Numer referencyjny: 78219 Data publikacji: 14 maja 2021 Lokalizacja: Opole - Opolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa
Powietrze i klimat: Meteorologia
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Monitoruje potencjalne zagrożenia mogące wystąpić i oddziaływać na województwo, w tym odbiera ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych, redaguje komunikaty,
 • Przekazuje bieżące informacje, komunikaty właściwym organom administracji publicznej i innym instytucjom,
 • Monitoruje rozwój sytuacji kryzysowej, w tym zbiera informacje na temat przyczyn, przebiegu, skutków zdarzeń oraz przewidywalnego rozwoju sytuacji, uczestniczy w koordynacji działania służb, instytucji biorących udział w likwidacji skutków zdarzenia,
 • Obsługuje niejawną pocztę elektroniczną, koduje, rozkodowuje informacje,
 • Obsługuje sprzęt biurowy, komputerowy, łączności radiowej, systemu telefaksowego wykorzystywanego w WCZK, oraz aplikacjo i narzędzi informatycznych,
 • Przygotowuje i przekazuje do instytucji centralnych dobowych meldunków sytuacyjnych z terenu województwa.

Warunki pracy:
 • Praca w siedzibie Urzędu; 
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na parterze budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, toalety,
 • Częste przemieszczanie się po schodach,
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy,
 • Nietypowe godziny pracy w tym dyżury,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
 • Dyspozycyjność, nietypowe godziny pracy (w tym nocne).

45-082 Opole ul. Piastowska 14 Opolski Urząd Wojewódzki

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą od zastrzeżone do poufne lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Znajomość ustaw o: zarządzaniu kryzysowym, wojewodzie i administracji rządowej w województwie, służbie cywilnej,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi programów Pakietu MS Office oraz innych aplikacji do obsługi baz danych, stron internetowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Dyspozycyjność,
 • Umiejętności analityczne,
 • Umiejętności pracy w zespole.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin składania dokumentów: 24.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Opolski Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony